Persoonlijke verpleging en begeleiding

De Indicatie voor het PGB AWBZ

Voornaam:Bart

Geboortedatum:02/07/1954

Woonplaats:Gorinchem

info@douloszorgt.nl

 

Als je een PGB AWBZ of zorg in natura wilt aanvragen moet je een afspraak maken bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
of het Bureau Jeugdzorg (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen).

De indicatie verloopt vervolgens op de volgende wijze:
1) Je maakt een afspraak bij het CIZ of Bureau Jeugdzorg
2) Tijdens die afspraak bekijk je samen met de indicatiesteller wat de zorgbehoefte is
3) De indicatiesteller stelt een indicatiebesluit samen
4) het indicatiebesluit wordt naar het Zorgkantoor verzonden
5) Het zorgkantoor stelt op grond van het indicatiebesluit vast welke zorg of welk PGB je krijgt
6) Als je het niet eens bent met dit indicatiebesluit, kun je in beroep gaan.

Hieronder wordt de indicatie per stap beschreven:

1) Je maakt een afspraak bij het CIZ of Bureau Jeugdzorg.
De dichtstbijzijnde vestiging van het CIZ vind je op de volgende website:
www.ciz.nl
De adressen van de regionale vestigingen van het Bureau Jeugdzorg vind je op de volgende website:
www.bureaujeugdzorg.info

2) Tijdens die afspraak bekijk je samen met de indicatiesteller wat de zorgbehoefte is.
De indicatiesteller neemt het indicatieformulier met je door en bespreekt je zorgbehoefte. Bij ieder zorgfunctie waar je voor in aanmerking komt vraagt hij of je een PGB wilt of zorg in natura. Het is belangrijk om voor dit gesprek goed voorbereid te zijn. Handig is om van te voren een aantal dagen te kijken bij welke werkzaamheden je hulp nodig hebt. Doe dit aan de hand van een urenschema, zodat tijdens het indicatiegesprek je behoefte duidelijk is.
Klik hier om een aanvraagformulier downloaden zodat je alvast kan oefenen zonder de indicatiesteller erbij. Op die manier ben je tijdens het gesprek een stuk rustiger.

Voor je indicatie wordt rekening gehouden met de hulp die mensen in je omgeving je nu al bieden of zouden kunnen bieden. Het gaat dan om de “gebruikelijk zorg” en mantelzorg. Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden (Het gaat dan bijvoorbeeld om de zorg van een ouder voor een kind met een beperking). Ze voeren als leefeenheid een gezamenlijk huishouden en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dat huishouden. Het gaat dus om een gezamenlijk huishouden en uitwonende kinderen vallen hier buiten. Voor de gebruikelijke zorg kan je per definitie geen indicatie krijgen.

Mantelzorg is zorg die gegeven wordt door de omgeving van de Zorgvrager op basis van vrijwilligheid (en niet omdat die gebruikelijk is). Als er voor je zorgvraag al mantelzorg beschikbaar is, kan de indicatiesteller besluiten voor deze zorg geen indicatie te geven, omdat de mantelzorg deze zorg al biedt of kan bieden. Je krijgt dan dus geen PGB voor die zorg. Alleen bij overbelasting of geen beschikbare mantelzorg kun je een indicatie krijgen.

3) De indicatiesteller stelt een indicatiebesluit samen.
Na het indicatiegesprek stelt de indicatiesteller een indicatiebesluit op waarin staat welke zorg je krijgt, hoeveel zorg je krijgt en hoelang je die zorg krijgt. Je krijgt een kopie van dat besluit thuis gestuurd.

4) Het indicatiebesluit wordt naar het Zorgkantoor verzonden.
Het indicatiebesluit met de conclusies van de indicatiesteller gaat naar het Zorgkantoor. Het Zorgkantoor is de instantie die de verantwoordelijkheid heeft over de uitvoering van de AWBZ en dus van het PGB. De Zorgkantoren zijn per regio ingedeeld bij een Zorgverzekeraar. Dit heeft niets te maken met de Zorgverzekeraar waar je verzekerd bent.

5) Het zorgkantoor stelt op grond van het indicatiebesluit vast welke zorg of welk PGB je krijgt.
Het Zorgkantoor bepaalt aan de hand van het indicatiebesluit je zorgbudget. Als je een PGB hebt gevraagd, bepaalt het Zorgkantoor dus hoeveel geld je krijgt om je zorg in te kopen. Ook bepaalt het Zorgkantoor de hoogte van het voorschot, de termijn van het budget en hoelang de indicatie geldig is. Deze besluiten staan in de toekenningsbeschikking. Je krijgt hier een kopie van thuis gestuurd.

6) Als je het niet eens bent met dit indicatiebesluit, kun je in beroep gaan.
Als je het niet eens bent met het indicatiebesluit en de toekenningsbeschikking, kun je in beroep gaan. Dit kan alleen bij het CIZ of Bureau Jeugdzorg, dus niet bij het Zorgkantoor. Op de brief die bij het indicatiebesluit zit, staat precies hoe je in beroep kunt gaan.

De Indicatie voor het PGB WMO

Voor een PGB WMO kun je tercht bij je gemeente. Zij kunnen je alles vertellen over de mogelijkheden en procedures. Omdat elke gemeente voor zichzelf kan beslissen hoe ze de WMO inrichten kunnen wij helaas geen specifieke informatie voor jouw gemeente geven